Smysl vzdělávání v dějinách myšlení

Jde o jednodenní seminář pro pedagogy středních škol. Organizuje ho obecně prospěšná společnost Energeia a Univerzita Pardubice. Seminář se zaměřuje na otázku smyslu vzdělávání od antiky po současnost. Jeho náplní jsou tři přednášky spojené s diskusí.

V první přednášce se Jakub Jinek věnuje starověkému Řecku, kde pojetí vzdělanosti výrazně ovlivnil sókratovsko-platónský objev péče o duši. Podle tohoto konceptu podstatou reforem nemají být pouze vnější společenské změny, ale především vnitřní proměna člověka. Potřebné jsou k tomu však dobré zákony. Proto Platón i Aristotelés plédují za výchovu v obecném, nikoli pouze v soukromém měřítku. Pro oba myslitele je výchova součástí úvah o ideálním státním zřízení.

 

Jakub Jinek        Jindřich Karásek       

 

Druhá přednáška je zaměřena na pojem vzdělání u Hegela. Jindřich Karásek v ní rozebírá pojem „Bildung“, který má u tohoto německého filosofa široký význam přesahující pouhé vzdělávání a výchovu ve školních lavicích. Souvisí totiž s pojmem ducha, který je předpokladem vzdělanosti.

Tématem třetí přednášky je humboldtovská univerzita, jejímž nejvýraznějším představitelem byl v 20. století Karl Jaspers. Po otřesech druhé světové války Jaspers poukazoval na nutnost sepětí vědy a humanity, stejně jako na jednotu vědy a výuky. Obojí má podle něj podstatný a pozitivní vliv na budování moderních demokracií.

Seminář je součástí projektu Kontexty humanity, zaměřeného na otázku smyslu vzdělávání a obnovu klasické vzdělanosti v dnešním přetechnizovaném světě, a také na propojování jednotlivých předmětů tak, aby žáci a studenti poznávali věci rovněž v souvislostech.

 

Seminar na Univerzite Pardubice

Informace o seminářích
Informace o Kontextech humanity

Kontakt: Daniel Raus, +420 606 634 843, d.raus@energeia.cz
www.kontextyhumanity.cz 
www.energeia.cz

Seminář o etice

Připravujeme další seminář pro pedagogy středních škol. Tématem je tentokrát etika, jež se bude rozebírat z různých hledisek. Potvrzení hosté jsou Jan Sokol, Marek Vácha a Jakub Jinek. Jednodenní seminář proběhne opět na půdě Univerzity Pardubice, v zasedačce Fakulty chemicko-technologické. Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně pandemie hledáme vhodný termín – tak, aby případné zájemce

>>