Lidé

Kontexty humanity jsou jednou z hlavních činností společnosti energeia o.p.s. Cílem projektu je prostřednictvím interdisciplinární platformy povzbudit zájem o klasický (humanitní) smysl vzdělanosti. Zaměřuje se především na pedagogy a studenty středních škol a druhého stupně škol základních. Jeho součástí je program seminářů ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

 

Marek Černocký
Spoluzakladatel a ředitel společnosti energeia o.p.s., kde vede také středisko vzdělávacího projektu Kontexty humanity. Dlouhodobě se zabývá otázkou finanční udržitelnosti neziskových činností. V roce 1992 založil s astrofyzikem Jiřím Grygarem časopis „Omega – revue pro vědomí souvislostí“, zaměřený na popularizaci přírodních a humanitních věd. Časopis po dvou letech z ekonomických důvodů zanikl, jeho zaměření se ale promítlo do pozdějších aktivit obecně prospěšné společnosti Energeia, kterou s manželkou Janou založili v roce 2003. Projekt zahrnoval výstavbu vodní elektrárny na Labi u Štětí. Z jejího provozu jsou financovány neziskové projekty v oblasti kultury, vzdělávání a sociální pomoci. Člen organizačního týmu.

Aleš Prázný
Docent na katedře filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice, kde přednáší politickou filosofii, etiku a filosofii výchovy. Studoval filosofii, teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě UK a postgraduálně filosofii na Pedagogické fakultě UK. V roce 2006 založil obor filosofie na pardubické univerzitě, kde také později s Radimem Paloušem prosadil zřízení katedry filosofie. Působil jako proděkan pro vědu a výzkum na FF UPa. Je autorem či spolu-editorem řady publikací v oblasti filosofie výchovy a politického myšlení: O smyslu politiky, Politická filosofie Hannah Arendtové, Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského, Moderní univerzita: ideál a realita, Česká otázka a dnešní doba aj. Člen organizačního týmu.

Pavel Lomička
Zástupce ředitele Základní školy Waldorfské Pardubice, kde působí také jako pedagog a projektový koordinátor. V minulosti učil externě společenské vědy a filosofii na Univerzitě Hradec Králové a na Univerzitě Pardubice, kde byl také koordinátorem Religionistického a filosofického vzdělávacího centra a organizoval vzdělávací semináře pro učitele středních a základních škol. Pět let byl také ředitelem obecně prospěšné společnosti Momo Chrudim, jež se v sociálně terapeutických dílnách stará o lidi s postižením. Člen organizačního týmu.

Daniel Raus
Novinář a publicista, ve společnosti energeia o.p.s. působí od roku 2015. Mnoho let pracoval pro české a slovenské vysílání Svobodné Evropy. V roce 2003 přešel do Českého rozhlasu, kde se věnoval zahraniční politice, později vedl redakci náboženského vysílání. Jako ředitel a poté šéfredaktor vedl Český rozhlas 6, byl také zakladatelem a prvním šéfredaktorem stanice mluveného slova ČRo Plus. Je autorem přebásnění pěti biblických poetických knih, jež jako audionahrávky vydala energeia o.p.s. v letech 2015 a 2016. Kromě toho vydal několik knížek poezie a rozhovorů. Člen organizačního týmu.

Lucie Škvařilová
Ředitelka Gymnázia Jevíčko, kde vyučuje také češtinu, latinu a základy společenských věd. Vystudovala českou filologii, klasickou filologii a práva. Na humanitně zaměřeném gymnáziu s povinnou latinou spojuje vzdělávání s výchovou harmonického člověka, rozvojem jeho individuality a schopností komplexního myšlení v souvislostech. Od roku 2015 je součástí gymnázia i Kombinované lyceum, jež využívá prvky waldorfské pedagogiky a klade si za cíl rozvíjet celého člověka, jak po stránce rozumové, tak i volní a citové.

Pavel Hošek
Profesor a vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014 je viceprezidentem České křesťanské akademie. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství, a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem řady knih, z nichž některé pojednávají o odkazu velkých osobností, jakými byli Jaroslav Foglar, E. T. Seton, C. S. Lewis nebo J. R. R. Tolkien.

Jakub Jinek
Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a je ředitelem nakladatelství OIKOYMENH. Působil také jako proděkan pro vědu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Specializuje se na antickou filosofii, sociální etiku a politickou filosofii. V letech 2018-2019 byl prezidentem společnosti Collegium Politicum, je členem International Plato Society, COMECE Social Comission, České platónské společnosti a dalších organizací. Je autorem řady odborných publikací a monografie Obec a politično v Aristotelově myšlení.

Marek Vácha
Přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je také předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky lékařské a environmentální etiky. Současně působí jako farář lechovické farnosti a kaplan akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetiky. Teologické vzdělání získal v Olomouci a Bruselu. Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy. Je autorem řady knih a pravidelně spolupracuje s médii, autorsky především s Českým rozhlasem a televizí NOE.

 

 

Seminář o etice

Připravujeme další seminář pro pedagogy středních škol. Tématem je tentokrát etika, jež se bude rozebírat z různých hledisek. Potvrzení hosté jsou Jan Sokol, Marek Vácha a Jakub Jinek. Jednodenní seminář proběhne opět na půdě Univerzity Pardubice, v zasedačce Fakulty chemicko-technologické. Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně pandemie hledáme vhodný termín – tak, aby případné zájemce

>>